Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Definities

Ongeval
Een ongewenste of onbedoelde plotselinge gebeurtenis of reeks gebeurtenissen van die aard met schadelijke gevolgen; ongevallen worden in de volgende categorieën onderverdeeld : botsingen, ontsporingen, ongevallen op spoorwegovergangen, persoonlijke ongevallen veroorzaakt door rollend materieel in rijdende toestand, branden en andere ongevallen.

Incident
Elk ander voorval dan een ongeval of een ernstig ongeval, dat verband houdt met de exploitatie van treinen en dat de veiligheid van de exploitatie aantast.

Onderzoek
Een procedure die beoogt ongevallen en incidenten te voorkomen, waaronder de verzameling en analyse van informatie, het trekken van conclusies, daarbij inbegrepen het vaststellen van de oorzaken en, waar nodig, het doen van veiligheidsaanbevelingen.

Ernstig ongeval
Elke botsing of ontsporing van treinen, waarbij ten minste één persoon omkomt of vijf of meer personen ernstig gewond raken of grote schade aan het rollend materieel, de infrastructuur of het milieu wordt veroorzaakt, dan wel elk soortgelijk ongeval dat duidelijk consequenties heeft voor de regelgeving op het gebied van de veiligheid op het spoor of het veiligheidsbeheer; onder “grote schade” wordt verstaan schade waarvan de totale kosten onmiddellijk door de onderzoekende instantie op ten minste 2 miljoen euro kunnen worden geraamd.

Ongeval / incident level 1 “ernstig”

Alle types ongevallen / incidenten met als gevolg:

Ongeval / incident level 2 “significant”

Alle types ongevallen / incidenten met als gevolg:

Ongeval/ incident level 3 “ander” 

De ongevallen en incidenten die niet in een van de twee andere categorieën kunnen worden gerangschikt.

 

Menu